ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Wysokość składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Kategoria: SKŁADKI
Data dodania: 2021-06-18

Szanowni Państwo,

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przypomina, że uchwałą Rady, od 1 lipca 2021 r. ulegnie zmianie wysokość obligatoryjnej składki członkowskiej.


Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. składka  miesięczna wynosi 46 zł  dla wszystkich członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Równocześnie informujemy, że  osoby bezrobotne i przebywające na urlopach wychowawczych mogą wystąpić do SIA o obniżenie płatności do 10 zł, a emeryci i renciści nie wykonujący zawodu - o zwolnienia z opłat.

Poniżej zamieszczamy Uchwałę nr U-RSIA-076-VIII-2021 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej oraz załączniki pozwalające na ubieganie się o obniżenie wysokości składek lub zawieszenie naliczania składek członkowskich.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

____

Uchwała nr U-RSIA-076-VIII-2021 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 29 ust. 3 i następne w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1419  ze zm.),

uchwala co następuje:

§1

Uchyla z dniem 1.07.2021 r. uchwałę nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

§2

1. Ustala składkę członkowską dla wszystkich członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w wysokości 46,00 zł miesięcznie.
2. Farmaceuci bezrobotni, po dostarczeniu do Śląskiej Izby Aptekarskiej wniosku o obniżenie składki wraz z decyzją z Urzędu Pracy orzekającą o nabyciu statusu osoby bezrobotnej, opłacają składkę w wysokości 10,00 zł miesięcznie.
3. Farmaceuci przebywający na urlopach wychowawczych, a nie wykonujący zawodu, po złożeniu wniosku o obniżenie składki, opłacają składkę w wysokości 10,00 zł miesięcznie.
4. Emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, po złożeniu oświadczenia o przebywaniu na emeryturze lub rencie i zgłoszeniu zakończenia wykonywania zawodu są zwolnieni z opłacania składek członkowskich do czasu ponownego podjęcia pracy.

§3

1. Farmaceuci o których mowa w § 2 pkt 2, 3 i 4, którzy zgłoszą zmianę swojego statusu do 15 dnia danego miesiąca włącznie, opłacają składkę członkowską zgodnie z nabytymi uprawnieniami do zniżki lub zwolnienia z opłat, zaś po 15 dniu danego miesiąca – składkę w pełnej wysokości.
2. Farmaceuci, którzy wpisali się na listę członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w okresie do 15 dnia danego miesiąca włącznie, opłacają składkę w pełnej wysokości.
3. Farmaceutów, którzy wpisali się na listę członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w okresie po 15 dniu miesiąca, składka członkowska obowiązuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano wpisu.

§4

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, zasiłku opiekuńczym, zasiłku chorobowym, zasiłku rehabilitacyjnym i świadczeniu przedemerytalnym opłacają składki w pełnej wysokości.

§5

1. Składka powinna być wpłacana do 15 dnia miesiąca, którego składka dotyczy, datą zapłaty jest dzień uznania na rachunku Izby.
2. W przypadku zaległości w płatnościach, wpłacone kwoty w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet składek najwcześniej wymagalnych.

§6

1. Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z ustawowymi odsetkami.
2. Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej może podjąć uchwałę o skierowaniu do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej osoby uchylające się od opłacania obowiązkowych składek członkowskich.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Skarbnik Rady SIA w Katowicach
mgr farm. Krzysztof Majka

Sekretarz Rady SIA w Katowicach
mgr farm. Jan Stasiczek

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
Składki płacone do Izby Aptekarskiej – czy podlegają odliczeniu w deklaracji rocznej PIT? W związku z powtarzającymi się pytaniami, czy płacone składki do Izby Aptekarskiej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku ...
Więcej mdi-menu-right
2023-10-25 09:48:28
Składki Składki w Śląskiej Izby Aptekarskiej w KatowicachWpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto bankowe: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 ...
Więcej mdi-menu-right
Skreślenie z Rejestru Farmaceutów osób zalegających z opłacaniem składek powyżej 24 miesięcy Śląska Izba Aptekarska w Katowicach przypomina wszystkim członkom o zmianie wysokości składek z 40 zł na 46 zł miesięcznie oraz o terminowym opłacaniu obowiązko...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right