ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Obowiązek informacyjny

Kategoria: Ogólna
Data dodania: 2020-01-01

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy co następujące:

ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Śląska Izba Aptekarska z siedzibą Katowicach (dalej zwany Administratorem).

Dane kontaktowe:
Śląska Izba Aptekarska
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice
tel. +48 32 6089767
fax. +48 32 6089769
kom. 668220354
e-mail: katowice@oia.pl
www.katowice.oia.pl  
www.szkolenia.katowice.oia.pl
www.ogloszenia.katowice.oia.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym został Lech Wróblewski. Możesz się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@slaskaoia.pl tel. 32-6089767.

PODSTAWA PRAWNA, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
- W celu wysyłania Tobie Newslettera tj. wszystkich informacji wprowadzanych na strony Śląskiej Izby Aptekarskiej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są uzasadnione interesy Śląskiej Izby Aptekarskiej (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - dot. NEWSLETTER,
- W celach związanych z odpowiedzią na zgłoszenie dokonane przez Ciebie w ramach formularzu kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych są o uzasadnione interesy Śląskiej Izby Aptekarskiej (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - dot. zapytań w ramach FORMULARZU KONTAKTOWEGO,
- W celach związanych z publikacją Twoich komentarzy do wpisów opublikowanych w portalach katowice.oia.pl oraz szkolenia.katowice.oiapl (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – dot. KOMENTARZY,
- W celach związanych z publikacją ogłoszenia w ramach serwisu ogłoszeniowego ogłoszenia.katowice.oia.pl. Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych są jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dot. OGŁOSZEŃ,
- W celach związanych z działaniem systemu szkolenia.katowice.oia.pl w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO); - dot. E-SZKOLEŃ,
- W celu prowadzenia rejestru farmaceutów. Podstawą prawną przetwarzania jest zadanie, które realizujemy w interesie publicznym i w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); - dot. REJESTRU FARMACEUTÓW,
- W celu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty. Podstawą prawną przetwarzania jest zadanie, które realizujemy w interesie publicznym i w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); - dot. REJESTRU UPROSZCZONEGO.
- W celu prowadzenia Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu/ów wskazanych powyżej, chyba że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda, wycofasz zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych mogą być:
1) upoważnieni nasi pracownicy i zleceniobiorcy,
2) podmioty, z którymi współpracujemy i ich upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy,
3) nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, i ich upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy;
4) w przypadku rejestru farmaceutów i uproszczonego rejestru osób okazjonalnie wykonujących czynności zawodowe farmaceutów również: Naczelna Izba Aptekarska, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wojewodom, konsultantom krajowym w ochronie zdrowia oraz uczelniom wyższym.

PRZEKAZYWANIA DANYCH

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
Prawa te możesz realizować poprzez zgłoszenie stosownej informacji Administratorowi lub wyznaczonemu przez niego Inspektorowi Ochrony Danych. Informacja może zostać przekazana w drodze korespondencji pisemnej lub na adresy e-mail, wskazane powyżej.
Niezależnie od powyższych uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu otrzymywania Newslettera/rozpatrzenia zgłoszenia/korzystania z systemu e-szkoleń/dodania ogłoszenia do portalu ogłoszeń w celu wpisu do odpowiednio rejestru farmaceutów/ rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-12-06 12:42:47
Apel do Prezydenta RP o wsparcie procesu zmiany Ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej Drodzy Farmaceuci!17.12.2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę o zawodzie farmaceuty.Dzięki niej nasz zawód zdefiniowano w prawie jako nieza...
Więcej mdi-menu-right
2023-12-06 15:49:03
Webinar: Prezentacja nowych władz Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na webinar, na którym zaprezentują się nowe władze Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji tj. Prezes Rady dr n...
Więcej mdi-menu-right
2023-12-06 09:07:55
Kadencja IX Kadencja IX Kadencja VIII Kadencja VII Kadencja VI Kadencja V Kadencja IV Kadencja III Kadencja II Kadencja I Skład Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej - IX kaden...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right