ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Porządek obrad IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach w dniach 25-26 listopada 2023 r.

Kategoria: ZJAZD 2023
Data dodania: 2023-11-21
Data wydarzenia: 2023-11-25 09:00
Zakończenie: 2023-11-26 13:00

Pierwszy dzień Zjazdu - 25 listopada 2023 r. godz. 09.00

1. Otwarcie zjazdu, powitanie Delegatów i Gości Zjazdu przez Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dra n. farm. Mikołaja Konstantego.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.

Zakończenie części oficjalnej.

3. Wyznaczenie przez Prezesa Rady SIA osób do liczenia głosów, § 6 p. 1 regulaminu.
4. Podjęcie uchwały o sposobie obsługi Zjazdu i głosowań za pomocą urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem platformy OIACloud (głosowanie jawne mandatami).
5. Test głosowania elektronicznego przez platformę OIACloud, głosowanie instruktażowe.
6. Wybór Przewodniczącego, § 6 p. 1 regulaminu (głosowanie jawne).
7. Wybór Wiceprzewodniczącego, § 6 p. 1 regulaminu (głosowanie jawne).
8. Wybór 2 Sekretarzy Zjazdu, § 6 p. 1 regulaminu (głosowanie jawne).
9. Głosowanie ws. wyrażenia zgody na nagrywanie audio-video obrad Zjazdu (głosowanie jawne).
10. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu, § 7 p. 1 regulaminu (głosowanie jawne).
11. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał, § 7 p. 2 regulaminu (głosowanie jawne).
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej, § 7 p. 2 regulaminu (głosowanie jawne).
13. Wybór Komisji Regulaminowej, § 7 p. 2 regulaminu (głosowanie jawne).
14. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał, § 7 p. 2 regulaminu (głosowanie jawne).
15. Wybór Komisji Wyborczej, § 7 p. 2 regulaminu (głosowanie jawne).
16. Sprawozdanie Rady SIA z prac Rady SIA w 2022/2023 r. oraz VIII kadencji - przedstawia dr n. farm. Mikołaj Konstanty, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
17. Sprawozdanie Skarbnika i Głównej Księgowej oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej SIA w Katowicach dotyczące realizacji budżetu Izby w 2022/2023 r.*
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA w Katowicach (głosowanie jawne).
19. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za 2022/2023 r. - udzielenie absolutorium (głosowanie jawne).
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach - dot. p. 16 (głosowanie jawne).
21. Wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach.*
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach (głosowanie jawne).
23. Wystąpienie Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach.*
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach (głosowanie jawne).
25. Sprawozdania komisji.*
26. Przyjęcie kandydatur na funkcję Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i zamknięcie listy.
27. Prezentacja programów przez Kandydatów na Prezesa.**
28. Debata, pytania do Kandydatów na Prezesa.
29. Wybór Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej (głosowanie tajne).
30. Przyjęcie kandydatur do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i zamknięcie listy.
31. Przyjęcie kandydatur na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA i zamknięcie listy.
32. Przyjęcie kandydatur na funkcje Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA i zamknięcie listy.
33. Przyjęcie kandydatur na Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA i zamknięcie listy.
34. Przyjęcie kandydatur na Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA i zamknięcie listy.
35. Przyjęcie kandydatur na Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy w styczniu 2024 r. i zamknięcie listy.

Proponowana przerwa w obradach zjazdu do 26 listopada 2023 r. godz. 09.00

36. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej SIA (głosowanie jawne).
37. Prezentacja Kandydatów i wybór Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej SIA (głosowanie tajne).**
38. Prezentacja Kandydatów i wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA (głosowanie tajne).**
39. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA (głosowanie jawne).
40. Prezentacja Kandydatów i wybór Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA (głosowanie tajne).**
41. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA (głosowanie jawne).
42. Prezentacja Kandydatów i wybór Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA (głosowanie tajne).**
43. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA (głosowanie jawne).
44. Prezentacja Kandydatów i wybór Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA (głosowanie tajne).**
45. Prezentacja Kandydatów i wybór Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej na Krajowy Zjazd Aptekarzy (głosowanie tajne).**
46. Wystąpienie Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej IX kadencji.
47. Zapoznanie Delegatów z projektem preliminarza budżetowego Izby na rok 2023/2024 (wystąpienie Głównej Księgowej).
Uchwalenie budżetu Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach na rok 2023/2024 (głosowanie jawne).
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie działania Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach (głosowanie jawne).
49. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu komunikacji z członkami Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach (głosowanie jawne).
50. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wniosków zgłoszonych przez Delegatów. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami Delegatów (prosimy o wcześniejsze przemyślenie i pisemne przygotowanie wniosków).
51. Podjęcie uchwał w sprawach objętych wnioskami Delegatów (głosowanie jawne).
52. Inne wolne głosy i wnioski.
53. Zamknięcie obrad.

* Sprawozdanie dostępne jest do wglądu na OIACloud.
** Prezentacje Kandydatów odbywają się w porządku alfabetycznym.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-11-17 12:39:20
Informacja dla delegatów dot. dokumentów finansowych izby Informujemy Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy mają pytania dotyczące zestawień kosztów, zysków i strat izby (dostępnych w aplikacji OIACloud) o możli...
Więcej mdi-menu-right
2023-10-20 14:53:42
Zaproszenie na IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej Delegat na IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-WyborczyAptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w KatowicachZAPROSZENIERealizując postanowienia uchwały U-RSIA-254-VIII-...
Więcej mdi-menu-right
2023-10-20 14:46:27
Lista delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej 2023-2... 1. Aneta Abramowska 2. Agnieszka Aleksandrowicz 3. Romana Balisz 4. Paulina Bartos-Kogut 5. Daniel Bartyński 6. Artur Beberok 7. Andrzej Bednarz 8. Barbara Betk...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right