ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Ubezpieczenie OC Farmaceuty dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2024 r.

Data dodania: 2023-12-29

Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty na kolejny rok - z okresem odpowiedzialności od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. Ubezpieczenie jest opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.

Numer umowy ubezpieczenia (polisy): ZM_T 278315487
Załącznik nr 1 (w załączeniu) stanowiący jej integralną część.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA

Ubezpieczający: Śląska Izba Aptekarska

Ubezpieczeni: Członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej

Certyfikat (w załączeniu): ZM_T 278315487 jako potwierdzenie zawartej umowy i objęcia ochroną ubezpieczeniową. Stanowi m.in. podstawę do zgłaszania ewentualnych roszczeń składanych do farmaceuty.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej: ubezpieczenie obejmuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty i pokryje szkody osobowe i rzeczowe związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty z rozszerzeniem ochrony o klauzule dodatkowe wg Załącznika nr 1 do polisy.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie:
- wynikłe z przeniesienia zakażeń pokarmowych,
- powstałe w nieruchomościach najmowanych w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem,
- powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy, osób objętych ubezpieczeniem,
- wynikłe z rażącego niedbalstwa,
- szkody wyrządzone pracodawcy do limitu: 10 000 zł,
- uczestniczeniem w stażach, kursach i szkoleniach zawodowych,
- udzielaniem pierwszej pomocy medycznej,
- udzielaniem świadczeń zdrowotnych w aptece,
- z tytułu wykonywania szczepień, w tym przeciwko COVID-19 i grypie,
- czynnościami i usługami wykonywanymi przez farmaceutów w myśl przepisów art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje również udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z2023 r. 1284, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o chorobach zakaźnych" polegających na przeprowadzaniu zalecanych szczepień ochronnych zwanych dalej "szczepieniami".

Zakresem ochrony będą również objęte czynności wykonywane przez stażystów i praktykantów, będących studentami studiów farmaceutycznych wykonujących staż/praktykę zawodową.

Przedmiot ubezpieczenia:
Czynności farmaceutyczne, które zawierają się:
- Ustawa - Prawo Farmaceutyczne z dnia 10 grudnia 2020 roku;
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,

Podstawa ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych na mocy Uchwały Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 1/2022 z dnia 19.01.2022 r.

Suma gwarancyjna:
100 000 zł (sto*tysięcy*złotych) na jedno zdarzenie
3 000 000 zł (trzy*miliony*złotych) na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza/udział własny: brak
Płatnikiem ubezpieczenia jest Śląska Izba Aptekarska, która opłaca polisę z części składek Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej. Ubezpieczeniem OC nie są objęci emeryci i renciści, nie wykonujący zawodu, którzy złożyli stosowne oświadczenie do Śląskiej Izby Aptekarskiej - zgodnie z informacją na stronie

Informacja dotycząca brokera:
W celu otrzymania warunków aktualnej umowy ubezpieczenia oraz innych dokumentów dotyczących zawartego ubezpieczenia oraz innych dokumentów dotyczących zawartej umowy, a także we wszelkich sprawach dotyczących ubezpieczeń dla farmaceutów można zgłaszać do brokera ubezpieczeniowego – JOLANTY SIENKIEWICZ, który obsługuje ww. ubezpieczenie:
tel. kontaktowy: +48 505 796 775
e-mail: j.sienkiewicz@adviserbrokers.pl

U brokera można otrzymać również informacje o możliwości zawarcia dodatkowych ubezpieczeń, dotyczących ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu farmaceuty – m.in. zakażenie HIV/WZW, nadwyżkowe ubezpieczenie OC Farmaceuty, OC Apteki oraz inne.

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić:

Brokera Ubezpieczeniowego – Jolantę Sienkiewicz obsługującej umowę ubezpieczenia ZM_T 278315487:
- mailowo: szkody@adviserbrokers.pl lub j.sienkiewicz@adviserbrokers.pl
- telefonicznie: +48 505 796 775
- listownie: ADVISER BROKERS Sp. z o.o. ul. Bielska 15A, 43-190 Mikołów.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-11-30 13:16:16
Ubezpieczenie OC Farmaceuty dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2023 r. Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem OC Farmaceuty z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty na kolejny 2023 r. Ubez...
Więcej mdi-menu-right
Ubezpieczenia - Kontakt Kontakt 1. Ubezpieczenie OC farmaceutów – program grupowyAdviser Brokers Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Bielska 15 A www.adviserbrokers.plJolanta Sienkiewic...
Więcej mdi-menu-right
Ubezpieczenie OC dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2022 r. Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci Ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej na kolejny 2022 r.Ubezpieczenie jest opłacane ...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right