2020-05-13
Uchwała NRA ws. dyżurów aptek

Przesyłam do wiadomości uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej z  5 maja 2020 r. w sprawie zmiany zasad i warunków pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

***

UCHWAŁA Nr VIII/28/2020
z dnia 5 maja 2020 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zmiany zasad i warunków pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§1.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej przepisy art. 94 ust. 1-2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne dotyczące ustalania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w tym tzw. dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, powinny być uchylone, ponieważ przewidziane w nich normy są rażąco nieadekwatne do istniejących warunków, szczególnie tych wynikających ze stanu epidemii.

§2.

1. Mając na uwadze konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do usług farmaceutycznych polegających na realizacji świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy należy wprowadzić normę prawną zawierającą upoważnienie dla wojewody do fakultatywnego ustalania w drodze zarządzenia planu dyżurów aptek ogólnodostępnych, zwanego dalej „planem dyżurów".

2. Plan dyżurów powinien obejmować wyłącznie apteki ogólnodostępne prowadzone przez podmioty posiadające umowę na realizację recept w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3. Plan dyżurów powinien być uzgadniany z dyrektorem wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz konsultowany z radami właściwych okręgowych izb aptekarskich.

4. Przy ustalaniu planu dyżurów wojewoda powinien uwzględniać, w szczególności:

1) potrzeby lokalnej społeczności w zakresie dostępu do usług świadczonych przez apteki ogólnodostępne;

2) lokalizację apteki, w tym odległość od zakładów leczniczych, w których udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 5 pkt 17a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) możliwości pełnienia dyżurów przez poszczególne apteki ogólnodostępne wynikające z liczby i rodzaju zatrudnionego personelu;

4) zasadę, żeby w jednym powiecie w tym samym czasie dyżur pełniły nie więcej niż dwie apteki ogólnodostępne.

5. Podmiotowi prowadzącemu aptekę ogólnodostępną, zobowiązanemu na podstawie planu dyżurów do pełnienia dyżuru przysługuje z tytułu pełnienia dyżuru wynagrodzenie ryczałtowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości trzykrotności minimalnej stawki za godzinę ustalanej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej.

W głosowaniu uczestniczyło 40 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pozostała treść uchwały w załączeniu -> Pobierz.

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
04
12.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry