Aktualności

Stan na 30.08.2016 r.

Od 1 września br. wchodzą w życie kolejne zmiany w zasadach realizacji recept tj.:

1. nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=79

2. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi pacjentom, po ukończeniu 75 roku życia bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Będą one określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. http://katowice.oia.pl/news/show/id/6746

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet