2021-07-01
Opracowanie: Co się zmienia się w realizacji recept od 1 lipca br.?

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca  2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000111401.pdf zmieniające rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2024 – opracowanie tego rozporządzenia jest dostępne na https://katowice.oia.pl/news/show/id/8584)

1. Skończył się okres przejściowy, który trwał do 30 czerwca br. i pozwalał realizować recepty na zasadach określonych zarówno w poprzednim rozporządzeniu ws. recept z 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. 745 z późn. zm.) oraz w rozp. z 23 grudnia 2020 r.

Obecnie obowiązuje tylko rozporządzenie w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2024 z późn. zm.)

2. Od 1 lipca br. recepty papierowe na leki refundowane mogą być wystawione tylko na „nowych” drukach (wzór obowiązujący od 1 stycznia br. - bez oddziału NFZ, zał. nr 6 i 7), natomiast recepty wystawione do 30 czerwca br. mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach w terminie ich ważności.

3. Nowe rozporządzenie w § 2 ust. 2 pkt 2 upraszcza definicję sposobu dawkowania poprzez wykreślenie sformułowania „w określonym czasie”, które do tej pory było różnorodnie interpretowane. Obecna definicja określa sposób dawkowania, jako informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania. Wyjątki od tej reguły opisane są w p. 8.

4. Obecnie na recepcie papierowej nie można nanosić danych podmiotu, w którym wystawiono receptę oraz danych osoby uprawnionej do wystawiania recepty w postaci naklejki.

5. Recepty wystawione przez lekarza medycyny na produkty refundowane oraz na środki odurzające i substancje psychotropowe, muszą zawierać identyfikator podmiotu, unikalny numer recepty oraz numer PWZ lekarza dodatkowo przedstawione w postaci kodów kreskowych do ich automatycznego odczytu.

6. Od 1 lipca br. wszystkie recepty wystawiane na środki odurzające i substancje psychotropowe przez lekarzy weterynarii, muszą posiadać unikalny numer recepty, zaczynający się od cyfr 07, gdzie na 21 pozycji znajduje się cyfra 7. Zakresy unikalnych numerów recept lekarze weterynarii pobierają od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego właściwego dla miejsca zamieszkania lekarza. Dla ww. recept wystawionych przez lekarzy weterynarii nie obowiązuje wymóg przedstawiania danych: regon, numer pwz i unikalny numer recepty dodatkowo w postaci kodów kreskowych do ich automatycznego odczytu.

7. Ulegają zmianie informacje przekazywane w DRR, które opisane są w §5 rozporządzenia. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do systemów teleinformatycznych CeZ obsługujących funkcjonowanie recept w ramach projektu Refundacja 3.0, który zakłada w przyszłości rozliczanie refundacji na podstawie DRR wysyłanych do SIM. Z tego powodu ważna jest aktualizacja oprogramowania aptecznego przed 1 lipca br.

8. W § 8 w ust. 1 wchodzącego w życie 1 lipca br. rozporządzenia zmianie ulega regulacja pkt 4, że w przypadku, w którym na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy sposób dawkowania dla refundowanego produktu leczniczego, wyrobu medycznego, lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego można będzie wydać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania tego produktu, wyrobu lub środka określone w wykazie refundacyjnym (w przypadku leku recepturowego wydajemy maksymalnie ilość odpowiadającą 2 ryczałtom), a nie jak poprzednim brzmieniu rozporządzenia – dwa najmniejsze opakowania dostępne w obrocie.

W przypadku innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego będzie można jak dotychczas wydać najmniejsze dwa opakowania dostępne w obrocie.

Wyjątkiem od stosowania tej zasady są następujące sytuacje:
- w których sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (Rpw, leki z wykazu I N i II P)
– dotyczące produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania. Dla tych produktów wymagane jest podanie dawkowania policzalnego lub tylko częstotliwości stosowania przy każdej zaordynowanej ilości leku - nawet przy 1 opakowaniu. Uwaga na e-recepty roczne realizowane po 30 dniu – w przypadku podania tylko częstotliwości stosowania nie można obliczyć ilości leku określonej w art. 96a p.7a ustawy Pf.
 – dotyczące wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania (uwaga jw.!)

9. W §8 ust. 1 w pkt 8 poprawiono regulację dotycząca wydania leku na podstawie recepty z kombinacją uprawnienia dodatkowego, gdy w zakresie odpłatności określono X lub 100%. Przy taki zapisie na recepcie dla wszystkich innych uprawnień, poza IB i WE, lek należy wydać pełnopłatnie tj. za 100% odpłatnością. W przypadku uprawnienia ZH określenie X i 100% nie dotyczy tylko leku z wykazu leków dla zasłużonych honorowych dawców i zasłużonych dawców przeszczepu – te preparaty wydajemy bezpłatnie. Aktualny wykaz tych leków znajdziemy pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000883, pozostałe leki należy wydać w takim przypadku pełnopłatnie.

10. W §12 zmienianego rozporządzenia uzupełniono katalog dokumentów, w przypadku uprawnienia dodatkowego IB na podstawie których osoba realizująca receptę w aptece może potwierdzić fakt posiadania przez świadczeniobiorcę uprawnienie dodatkowe do bezpłatnego zaopatrzenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), o dokument w postaci decyzji Prezesa NFZ wydawanej na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy o świadczeniach.

11. W §15 w ust. 1 zmienianego rozporządzenia proponuje się zmianę pkt. 8 na recepcie spoza Unii Europejskiej podpis osoby wystawiającej receptę musi być własnoręczny.

12. Recepta transgraniczna w postaci elektronicznej może być zrealizowana tylko w przypadku połączenia on-line z SIM.

13. W załączniku nr 3 zmienianego rozporządzenia w pkt 4 zostaje dodana lit. e. Zmiana ta ma na celu dostosowanie tej regulacji do przepisów §4 zmienianego rozporządzenia w zakresie, w jakim od 1 stycznia 2021 r. nałożyły one na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek nadawania receptom na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe unikalnych numerów identyfikujących te recepty, jak również przydzielania zakresów tych liczb podmiotom uprawnionym do ich otrzymania oraz obowiązek przekazywania tych numerów wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, który tak uzyskane numery będzie mógł przydzielać podmiotom, którym Narodowy Fundusz Zdrowia ich nie przydziela (np. lekarzom weterynarii). Dlatego konieczne było wyodrębnienie, jako 21 cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę, oddzielnego wyróżnika. Pozwoli to w sposób dostateczny identyfikować i odróżniać w całej puli możliwych recept, recepty wyżej opisane. Proponuje się, aby parametr ten przyjął postać cyfry „7”, co zapewni logiczną ciągłość w obrębie zmienianego załącznika (obecnie wymienione są w tym zmienianym pkt. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia cyfry od 5 do 9, z wyłączeniem cyfry 7).

14. W przypadku recepty papierowej dla leków o różnych terminach realizacji istotne zmiany wprowadza §9 nowego rozporządzenia: Na jednej recepcie w postaci papierowej nie przepisuje się produktów leczniczych, w odniesieniu do których art. 96a ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne przewiduje różne terminy realizacji recepty. W przypadku recept w postaci papierowej produkty lecznicze, dla których przepis, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przewiduje różne terminy realizacji recepty, powinny być przepisane na oddzielnych receptach.

15. W przypadku przepisania na recepcie w postaci papierowej, w sposób niezgodny z ust. 1, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, w odniesieniu do których art. 96a ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne przewiduje różne terminy realizacji recepty, termin realizacji takiej recepty jest wyznaczany przez najkrótszy z terminów realizacji dla przepisanych na niej produktów, środków lub wyrobów.

Zapraszamy na webinary poświęcone tematyce realizacji recept:

1.) 1 lipca (czwartek) 2021 r. godz. 19.00 - szkolenie Naczelnej Izby Aptekarskiej

Rozporządzenie w sprawie recept - koniec okresu przejściowego 1.07.2021 - mgr farm. Marian Witkowski

Rejestracja:
https://webinarnia.clickmeeting.com/rozporzadzenie-w-sprawie-recept-koniec-okresu-przejsciowego-1-07-2021/register

2.) 7 lipca (środa) 2021 r. godz. 19.00 - szkolenie Śląskiej Izby Aptekarskiej

Nowe zasady realizacji recept od 1 lipca 2021 r. - mgr farm. Hanna Mączyńska-Małozięć, dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Rejestracja:
https://slaskaoia.clickmeeting.com/nowe-zasady-realizacji-recept-od-1-lipca-2021/register


Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry