2021-03-05
Procedura wydawania PWZ w roku 2021 do czasu wejścia w życie UoZF

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach i kalendarium PWZ na rok 2021 (rok akademicki 2020/2021) do czasu wejścia w życie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

Złożenie ślubowania i wydanie zaświadczenia o posiadaniu Prawa Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji i zależy od terminu złożenia wszystkich dokumentów w biurze izby!

W roku 2021 kalendarz wydawania PWZ jest następujący:

1 - na posiedzeniu Rady SIA, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. podjęte zostaną uchwały w sprawie nadania PWZ (nie można jeszcze pracować jako mgr farm.) magistrom farmacji, którzy:

a - najpóźniej do 7 kwietnia 2021 r. włącznie wyślą e-mailem zaświadczenia o ukończeniu studiów podpisanie podpisem kwalifikowanym lub prześlą oryginał odpisu dyplomu oraz do 31 marca br. dostarczą osobiście do biura Śląskiej Izby Aptekarskiej oryginał wniosku oraz pozostałych zaświadczeń. Osoby, które dostarczą zaświadczenie o ukończeniu studiów są obowiązane również dostarczyć oryginał odpisu dyplomu przy odbiorze książeczki Prawo Wykonywania Zawodu.

b - wszystkie inne osoby, które nie dotrzymają powyższych terminów otrzymają zaświadczenie o posiadaniu PWZ w terminie późniejszym, a najbliższy kolejny, prawdopodobny termin posiedzenia Rady SIA to 11 maja 2021 r.,

2 - o terminie i sposobie przeprowadzenia ślubowania zostaną Państwo poinformowani w osobnym komunikacie (ślubowanie odbędzie się w formie zdalnej).

Złożenie ślubowania i otrzymanie PWZ upoważnia do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji posiadającego Prawo Wykonywania Zawodu.

W przypadku podjęcia uchwał w sprawie nadania PWZ na posiedzeniu 11 maja 2021 r. lub w kolejnych terminach, ślubowanie i wydanie zaświadczeń odbędzie się w późniejszym czasie według nowej procedury wynikającej z Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

a - oczywiście można zatrudnić się w aptece wcześniej, jednak nie można wykonywać żadnych czynności fachowych, natomiast w umowie o pracę można zamieścić klauzulę np.: "...pracownik do dnia otrzymania prawa wykonywania zawodu będzie wykonywał prace administracyjno-pomocnicze ..." lub "... dopiero z chwilą nabycia prawa wykonywania zawodu obejmie stanowisko magistra farmacji ..."

Pozostałe szczegóły:

1 - złożenie wniosku
Wnioski oraz informacje o wszystkich potrzebnych dokumentach zamieszczono na stronie internetowej www.katowice.oia.pl w dziale Do pobrania -> Praktykanci;

2 - oryginał wniosku o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu w chwili obecnej należy składać osobiście;

3 - po posiedzeniu Rady SIA i złożeniu ślubowania, farmaceuci otrzymają zaświadczenia o posiadaniu PWZ, dopiero na podstawie których można podjąć pracę w aptece na stanowisku magistra farmacji;

4 - oryginał dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu będzie do odebrania w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej w terminie późniejszym. Dokładna informacja zostanie zamieszczona na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej www.katowice.oia.pl Proszę wpisać się na stronie izby aptekarskiej do działu NEWSLETTER;

5 - odbiór oryginału dokumentu PWZ tylko osobisty;

6 - z datą nadania numeru PWZ farmaceuci automatycznie wpisywani są do rejestru Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Wobec powyższego prosimy o składanie dokumentów osoby, które zamierzają podjąć pracę na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

W innym przypadku wnioski należy składać w izbie, na terenie której chce się podjąć pracę.

Osoby, które zamierzają podjęć pracę na ternie Śląskiej Izby Aptekarskiej, a ukończyły inną uczelnię niż Śląski Uniwersytet Medyczny, powinny skontaktować się panią Beatą Konieczny (tel. 32-608 97 62, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl).

a - (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1419 ze zm., art. 15, pkt 2) wpisowi na listę członków OIA podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby https://bip.katowice.oia.pl/page/7/zasieg-terytorialny-dzialania-slaskiej-izby-apte.html

b - (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1419 ze zm. art. 15, pkt. 4) osobę wykonującą zawód na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania;

Dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty:

- wniosek;

- oryginał odpisu dyplomu lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja, w programie których został odbyty co najmniej 6 - miesięczny staż w aptece potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (obowiązuje od 1 maja 2004 r.);

lub

- oryginał odpisu dyplomu lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (obowiązujący do 1 maja 2004 r);

lub

- ksero potwierdzone notarialnie dyplomu wydanego przez państwo inne niż członkowskie UE uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w RP;

- kserokopia aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska (oryginał do wglądu);

- orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (oryginał), Dz.U. 2019 poz. 1419 art. 4c ust. 1 pkt 2; (zaświadczenie lekarskie może być wydane u lekarza rodzinnego z adnotacją ”brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu farmaceuty”);

- dowód osobisty do wglądu;

- 2 aktualne, paszportowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (tzw. biometryczne), każde podpisane czytelnie na odwrocie w taki sposób, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie. Zdjęcia muszą być sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentów;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu (elektronicznie lub w formie papierowej);

W przypadku formy elektronicznej procedura dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Co musisz zrobić:
- załóż konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/registration
- na platformie Krajowego Rejestru Karnego złóż wniosek o udzielenie informacji o osobie (Wnioski i zapytania -> Wniosek o osobę)
Opłata wynosi 20 zł - możesz zapłacić tylko przez system e-KRK. Zaświadczenia są wysyłane, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

W przypadku formy papierowej - w Katowicach dokument można uzyskać w Sądzie Okręgowym przy ul. Francuskiej 38, numer telefonu (32) 60 70 234, czas oczekiwania orientacyjnie 5 dni roboczych i koszt 30 zł. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w biurze podawczym czynnym: poniedziałek godz. 7.45-18.00, wtorek-piątek w godz. 7.45-15.15. Kasa Sądu Okręgowego w Katowicach czynna jest w godzinach: poniedziałek godz. 7.45-17.45, wtorek-piątek w godz. 7.45-15.15.

- ważność dokumentów 3 miesiące.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Beatą Konieczny z biura izby - tel. 32-608 97 62, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl

Wymagane druki w załączeniu.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Mikołaj Konstanty

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
14
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry