2021-01-11
Zmiany w przepisach podatkowych 2021 r.

Opracowanie dotyczące zmian w przepisach podatkowych od 2021 r., które zostało przygotowane przez mgr Ewę Kłodę - doradcę podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym w 2021 r.

W bieżącym roku wprowadzono szereg kolejnych zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tradycją sygnalizujemy Państwu w skrócie:

 1. Od 1 stycznia br. objęto podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółki komandytowe. Oznacza to, że spółka komandytowa od całości swoich dochodów płaci podatek CIT, następnie wspólnicy spółki po wypłacie zysków płacą podatek w wysokości 19% od zysków kapitałowych. Ustawa przewiduje możliwość częściowego zwolnienia z podatku od dywidendy komandytariuszy będących osobami fizycznymi.

 2. W podobnej sytuacji znajdują się spółki jawne, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli spółka jawna nie złoży do 31 stycznia zawiadomienia wg ustalonego wzoru o podatnikach PIT i CIT posiadających prawa do udziału w zyskach tej spółki.

 3. Z nowym rokiem wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzw. estoński CIT. Jest on dedykowany dla mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych), których udziałowcami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, zatrudniających minimum trzy osoby z wyłączeniem udziałowców. Warunkiem skorzystania z estońskiego CIT jest niewypłacanie zysków oraz przeznaczenie środków na inwestycje i rozwój działalności.

 4. Z nowym 2021 r. ograniczono ulgę abolicyjną. Jest to ulga, którą można było stosować w przypadku osiągania zarobków za granicą w kraju, z którym obowiązuje mniej korzystna ustawa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Od tego roku kwota odliczenia od podatku z tytułu tej ulgi nie może przekroczyć kwoty 1.360,00 zł.

 5. Sporo zmian weszło w życie w ustawie o podatku zryczałtowanym: podniesiono limit obrotów, obniżono część stawek, zmieniono definicję wolnego zawodu, dopuszczono opodatkowanie podatkiem ryczałtowym nieomalże dla wszystkich przedsiębiorców ale nie dla prowadzących apteki.
  Nawet, gdyby dopuszczono apteki do tej formy rozliczenia nie byłaby ona korzystna, więc nie podajemy szczegółów zmian.

 6. Kolejna zmiana dotyczy amortyzacji i jest bardzo istotna przy korzystaniu z leasingu samochodów osobowych. Doprecyzowano w bieżącym roku definicję środka trwałego używanego: środek powinien być użytkowany przez 6 miesięcy przez podmiot inny niż podatnik. Oznacza to, że po wykupie samochodu z leasingu i przeznaczeniu go do działalności gospodarczej nie możemy stosować skróconej amortyzacji (40%), tylko podstawową stawkę (20%).

Dodatkowe informacja :
Od 1.01.20201 r. należy informować ZUS o zawartych umowach o dzieło. Umowy te w dalszym ciągu nie podlegają oskładkowaniu, ale zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) należy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło poinformować o zawartej umowie ZUS na druku ZUS RUD przekazanym za pośrednictwem PUE (uwaga, nie za pośrednictwem płatnika).

Zmiany w VAT 2021 r. tzw. pakiet SLIM VAT

Z wielu wprowadzonych zmian opiszemy tylko te zmiany, które dotyczą bieżącego prowadzenia działalności.

 1. Został podwyższony limit prezentów o małej wartości z kwoty 10,00 do kwoty 20,00 zł (kwota netto). Oznacza to, że od próbek i prezentów do w/w wartości nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, to limit ten wynosi 100,00 zł netto i ta kwota nie uległa zmianie.

 2. Wydłużono termin odliczenia VAT z faktur zakupowych. Dotychczas, jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w miesiącu otrzymania faktury mógł tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W bieżącym roku po zmianie przepisu można odliczyć VAT w deklaracji za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.

 3. Zmianą, która utrudni codzienną pracę z fakturami jest zmiana terminów i zasad rozliczania faktur korygujących. Z dniem 1 stycznia br. zniesiono obowiązek potwierdzania odbioru faktury korygującej. Dotychczas faktury korygujące nabywcy rozliczali w miesiącu otrzymania. Obecnie, jeżeli dostawca (hurtownia) obniża podstawę opodatkowania (rabat, zwrot towarów), nabywca (aptekarz) rozlicza ją za okres, w którym warunki obniżenia dostawy zostały z dostawcą uzgodnione (dokumenty handlowe, aneksy do umów, korespondencja handlowa także mailowa itp.). Jak stosować w praktyce ten przepis dowiemy się z czasem. Istotny jest przepis przejściowy, który pozwala stosować stare zasady rozliczania korekt do 31 grudnia 2021 r., jeżeli uzgodnimy to na piśmie z dostawcą towarów do czasu wystawienia pierwszej w tym roku faktury korygującej.

  Zapewne w najbliższych dniach otrzymacie Państwo z hurtowni aneksy do umów handlowych lub porozumienia regulujące sposób postępowania na rok 2021. Powinny być podpisane przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej.


Powyższe zestawienie zawiera tylko zasygnalizowanie części zmian zawartych w ustawach podatkowych na 2021 r., co do których uznaliśmy, że przedsiębiorca powinien o nich wiedzieć.

Z poważaniem
mgr Ewa Kłoda

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
25
02.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry