2021-01-05
Wystawianie przez farmaceutów recepty pro auctore i pro familia oraz prowadzenie wykazu wystawionych recept

W imieniu Śląskiej Izby Aptekarskiej informujemy, że zakończyliśmy prace nad wdrożeniem elektronicznej wersji wykazu wystawianych przez farmaceutów recept pro auctore i pro familia.

Przypominamy, że jednym z obowiązków nałożonych ustawą Pf (art. 96.4b) jest obowiązkowe prowadzenie wykazu recept pro auctore i pro familia wystawianych przez farmaceutów.

Rejestr i wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie https://recepta.pro/

Zapraszamy do korzystania z wykazu oraz zapoznania się z poniższym opracowaniem.

Szybki start (manual) ->> pobierz

Do 1 maja 2021 r. korzystanie z rejestru dla Wszystkich Farmaceutów jest bezpłatne. Po tym okresie dalsze korzystanie z określone jest w zakładce - Cennik usługi (dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej użytkowanie serwisu po 1 maja 2021 r. będzie nadal bezpłatne).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 D.U. 567 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000567

Art. 5. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

8) art. 96: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3 (*), albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

(*) Art. 95b. prawo farm. Forma recepty

3. Recepta dla:

1) osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore

2) małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro familiae – jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

(ww. zapis uległ zmianie - było: b) małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej, zwanej dalej „receptą pro familiae”; )

Komentarz: Krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki…

Krewni w linii bocznej: rodzeństwo, dzieci rodzeństwa (bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica)

Powinowaci w linii prostej: rodzice małżonka (teściowie),

Uwaga! Reguła nie obejmuje to powinowatych małżonka (np. szwagra małżonka); stosunek powinowactwa nie zanika po ustaniu małżeństwa (za wyjątkiem unieważnienia lub stwierdzenia nieistnienia małżeństwa);

Powinowactwo w linii bocznej: rodzeństwo małżonka (szwagier, szwagierka), małżonkowie rodzeństwa (bratowa, szwagier).

Dodatkowe informacje nt. pokrewieństwa dostępne są na:
https://www.rynekaptek.pl/prawo/czy-farmaceuta-moze-przepisac-recepte-powinowatym-z-linii-bocznej,39202.html oraz https://mgr.farm/aktualnosci/recepty-pro-familia-ministerstwo-wyjasnia-komu-mozna-je-wystawic/

„4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:

a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – w przypadku recepty farmaceutycznej

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;

5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu;

6) przepisy art. 96a ust. 4–5(**) stosuje się odpowiednio.”,

(**) art. 96a Pf

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;

2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

4a. W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Przepisu ust. 5 nie stosuje się.

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni.

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Farmaceuta wystawiający recepty dla osób, o których mowa w art. 95b ust. 3, prowadzi wykaz tych recept, zawierający:
numer kolejny wpisu;

2) datę wystawienia recepty;

3) numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

5) międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;

6) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;

7) dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;

8) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;

9) sposób dawkowania.”;

Zachęcamy także do zapoznania się z memorandum prawnym na temat istotnych konsekwencji prawnych zmiany przepisów dotyczących prawa do ordynacji leków przez farmaceutów przygotowane przez kancelarię Fairfield na zlecenie OIA w Warszawie https://oia.waw.pl/wazne-memorandum-prawne-w-sprawie-prawnych-aspektow-ordynacji-lekow-przez-farmaceutow/?fbclid=IwAR3y2HxGOuzTVOgedXophSF8xfWJulavRnV4LjUtVqUcwj-XjUjwKVieiJ4

Podsumowanie

Recepta farmaceutyczna to recepta wystawiana w aptece z systemu aptecznego zawsze na 100%.

Recepta pro auctore pro familiae jest wystawiana z aplikacji Gabinet.gov.pl a wersja papierowa po zawarciu umowy z NFZ.

Na co farmaceuta możne wystawić receptę pro auctore i pro familia:

  • Leki Rx z wyłączeniem psychotropowych i odurzających – TAK,
  • Rpw - NIE
  • Leki recepturowe – NIE
  • Wyroby medyczne – NIE
  • Środki Spożywcze Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego – NIE
  • Uprawnienie „S” – NIE

W przypadku recept papierowych sprawdzamy status pacjenta w bazie eWUŚ!!!

Farmaceuta może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

  • na recepcie papierowej na okres 120 dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające 120 dni
  • antykoncepcja na 60 dni tylko kontynuacja
  • na recepcie elektronicznej na okres 180 dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

W załączeniu oraz poniżej grafika obrazująca zależności opisane w art. 95b.2 Pf

 grafika obrazująca zależności opisane w art. 95b.2 Pf

 

Autorzy wykazu:

dr n. farm. Piotr Brukiewicz
dr n farm. Mikołaj Konstanty
Rafał Hensel

Autorzy opracowania:
mgr farm. Hanna Mączyńska-Małozięć
mgr farm. Agnieszka Lipska
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
dr n farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2021-02-13 00:00:00
Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry