2020-10-02
Wytyczne dla autorów opracowań przesyłanych do Śląskiej Izby Aptekarskiej

Celem poniższego opracowania jest ujednolicenie artykułów przygotowywanych i wysyłanych przez autorów do druku w biuletynie Apothecarius-Śląskie Forum Farmaceutyczne lub innych wydawnictwach Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Z poważaniem
dr n farm. Piotr Kaczmarczyk
Redaktor Naczelny biuletynu Apothecarius-Śląskie Forum Farmaceutyczne
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

WYTYCZNE DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ
Śląska Izba Aptekarska w Katowicach 2020


Na pierwszej stronie należy podać kolejno: tytuł pracy (polski i angielski), nazwiska i imiona autorów i ich tytuły naukowe. Dla tytułów ustala się czcionkę wielkości 14 punktów, kapitaliki i wyboldowanie.

Po części tytułowej należy zamieścić streszczenie, które powinno zawierać około 1000 znaków ze spacjami. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim.

Po streszczeniu należy zamieścić wykaz i wyjaśnienie wszystkich skrótów użytych w tekście.

Przyjętym formatem tekstu jest .doc, lub .docx, w przypadku tabel lub arkuszy exelowskich .xls. Całkowita objętość materiału nie powinna przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Jako standard przyjmuje się czcionkę Times New Roman wielkości 12 punktów (poza tytułem). Przyjmuje się interlinię półtora wiersza i standardowe marginesy: lewy 3,5 cm i prawy 2,5 cm.

Przy stosowaniu nazewnictwa specjalistycznego np. nazw łacińskich roślin, nazw chemicznych substancji, nazw międzynarodowych leków etc. należy upewnić się, że są one aktualne i opierają się na aktualnym systemie nazewnictwa. Wyniki liczbowe powinny być podane w jednostkach zgodnych z układem SI.

Stosowane przez autora odniesienia do pozycji źródłowych należy oznaczać w nawiasie kwadratowym cyfrą arabską, zgodną z numeracją w zamieszczonym Piśmiennictwie. Wskazane jest, by źródła te były możliwie najbardziej aktualne, a ich treść była bezpośrednio związana z tematyką opracowania. Lista piśmiennictwa nie powinna być dłuższa niż 10 najważniejszych pozycji. Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna wynikać z kolejności cytowań, wpisy powinny zawierać: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok i tom, lub numer wydania czasopisma. Każdą kolejną pozycję piśmiennictwa należy zaczynać od nowego wiersza. Jeśli cytowane są źródła internetowe, należy podać adres strony źródłowej z datą pozyskania treści.

Tabele i ryciny powinny znajdować się w osobnych plikach. W przypadku wykorzystania w opracowaniu materiałów graficznych (wykresy zdjęcia, tabele, grafiki etc.) niebędących własności autora, ten zobowiązany jest do wskazania ich źródła.

Przesłane prace muszą mieć charakter oryginalny, będąc owocem pracy własnej autora, nie mogą nosić znamion plagiatu. Fragmenty cytowane literalnie z innych opracowań muszą mieć charakter sporadyczny, być oznaczone cudzysłowem i być odpowiednio umocowane w piśmiennictwie.

Do przesłanego opracowania autor ma obowiązek zamieścić oświadczenie o zgodzie na publikację: streszczenia na łamach Apothecariusa i pełnej treści na łamach strony internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej. Autorom opracowań nie przysługuje wynagrodzenie za publikację.

Informacje techniczne związane z przesłaniem opracowania:

  1. plik należy wysłać do Śląskiej Izby Aptekarskiej na adres mailowy: katowice@oia.pl
  2. w tytule maila proszę wpisać: Prośba o publikację opracowania
  3. w przypadku prac specjalizacyjnych proszę dołączyć do maila zgodę opiekuna pracy na jej upublicznienie na łamach biuletynu Apohecarius-Śląskiej Forum Farmaceutyczne oraz na stronie www.katowice.oia.pl

 

Autor: Piotr Kaczmarczyk
chevron_left
23
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry