2020-09-30
GTU 09 - Nowe obowiązki apteki od 1 października 2020 r.

Począwszy od 2017 lub 2018 r. (w zależności od obrotów) wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania comiesięcznie dokumentu elektronicznego JPK. Robią to w naszym imieniu biura rachunkowe bądź zatrudnieni księgowi. Obowiązek ten realizują na podstawie dostarczonych dokumentów oraz przekazanych w formie elektronicznej ewidencji.

Od 1 października 2020 r. wprowadzony został nowy dokument JPK VAT składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej (nie będzie już deklaracji VAT 7 lub VAT 7K). W nowym dokumencie sprzedawcy będą mieli obowiązek podawania dodatkowo oznaczenia dla niektórych towarów, procedur i dowodów.

Minister Finansów wskazał w rozporządzeniu oznaczenia niektórych dostaw (sprzedaży) towarów i usług, które trzeba dodatkowo umieścić w pliku JPK.

W przypadku aptek istnieje obowiązek oznaczenia GTU 09 dostawy (sprzedaży) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz świadczenie usług o charakterze niematerialnym GTU 12 (doradczych, szkoleniowych, marketingowych, badania rynku), o ile farmaceuta prowadzący aptekę świadczy takie usługi.

Co ta zmiana przepisów oznacza w praktyce?

Zapewne wszystkie systemy sprzedaży aptecznej mają już możliwość dodatkowego oznaczenia symbolem GTU sprzedaży leków z art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne bądź wystawianiu faktury na wymienione wyżej usługi. Sam symbol nie pojawia się na fakturze, natomiast znajduje się w zapisie elektronicznym dokonanej przez nas sprzedaży, który dostarczamy do księgowości. Nie oznaczamy symbolem GTU sprzedaży udokumentowanej tylko paragonem fiskalnym.

Powstała wątpliwość, jak zawsze przy zmianie przepisów podatkowych, czy mamy obowiązek oznaczania GTU wszystkich sprzedaży wyrobów z listy zawartej w art. 37av ust. 14, czy tylko tych, które będą zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP lub które mają być wywiezione poza terytorium RP, czyli te, które objęte są obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 prawa farmaceutycznego.

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że symbolem GTU 09 należy oznaczyć tylko sprzedaż leków objętych obowiązkiem zgłoszenia. Zadaliśmy to pytanie na portalu MF i oczekujemy odpowiedzi (ma być do 7 dni). Niezwłocznie po otrzymaniu opublikujemy ją na stronie Izby. Odpowiedź nie ma wprawdzie rangi interpretacji indywidualnej, ale wyjaśnia intencje ustawodawcy.

Oprócz symboli GTU stosowanych po stronie dostawy (sprzedaży) rozporządzenie wprowadza wykaz obowiązkowych oznaczeń dowodów sprzedaży (np. podsumowania raportów fiskalnych, dokumentów wewnętrznych, mpp) jak również nowe oznaczenia dowodów nabycia (zakupu) poszczególnych towarów czy usług. Są to oznaczenia do stosowania w księgowości przy generowaniu pliku JPK, być może generowane przez Państwa systemy informatyczne wymagają wprowadzenia tych oznaczeń, ale to wymaga ustaleń ze obsługą księgową apteki.

W związku z powyższymi zmianami, ustawodawca postanowił zmotywować podatników do starannego działania wprowadzając kary administracyjne. Jeżeli podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy, zostanie wezwany przez US do ich usunięcia. Jeżeli nie dokona tego w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania zostanie nałożona sankcja w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie.

Podstawa prawna:

- art. 99 oraz art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

- par. 9 pkt 3.1i oraz 3.2b rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług;

§  10.  
3.  Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące:
i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - oznaczenie "09",

2) świadczenia usług:
b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie "12",

- art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.

Art. 37av Ustawy Prawo farmaceutyczne:

Zgłoszenie zamiaru wywozu lub zbycia poza RP produktów, środków lub wyrobów zawartych w wykazie

Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:
1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14.

***

W celu dostosowania systemu aptecznego sprzedaży należy zapoznać się z instrukcjami i komunikatami jakie przygotowali dostawcy oprogramowania aptecznego np. firma Kamsoft zamieściła w zakładce O Systemie okna głównego KSAOW: Instrukcję użytkownika w kontekście wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (ryc. 1). Pozostałe schematy postępowania w aptece należy uzgodnić z księgowością. Należy pamiętać, że przy każdej zmianie listy leków zagrożonej wywozem (zmienia się co najmniej raz na 2 miesiące – art. 37av p. 14 Pf) należy zaktualizować apteczną bazę leków na podstawie nowej bazy BLOZ (utworzyć w magazynie bufor tzw. „pajączek” z zaznaczonym polem PKWIU, KOD CN, KOD GTU).

Ryc. 1

KSAOW - Instrukcja JPK

 

Z poważaniem

Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr Ewa Kłoda

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Ewa Kłoda, Piotr Brukiewicz
chevron_left
31
07.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry