2020-08-26
Ważne zmiany w aptekach od 1 września 2020 r.

1. Nowa lista leków refundowanych

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 po raz pierwszy od 1 marca br. wejdzie w życie 1 września br. nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obwieszczenie jest dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-24-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2020-r

W obwieszczeniu w zakładce E pojawiła się nowa lista bezpłatnych leków przysługujących kobietom w ciąży.

2. Lista leków dla kobiet w ciąży – uprawnienie „C” Ciąża

Od 1 lipca br. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000945/O/D20200945.pdf wprowadza się m.in. następujące zmiany:

Art. 1.
1) po art. 43a dodaje się art. 43b w brzmieniu:

„Art. 43b. 1. Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 6. (w projekcie obwieszczenia w zakładce E błędnie podano art. 43a)
2. Podstawą do nabycia uprawnienia przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
3. Podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, jest recepta wystawiona przez:
1) lekarza lub położną, o których mowa w ust. 2, lub
2) innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, o których mowa w ust. 2.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.
5. Osoby uprawnione do wystawiania recept na podstawie ust. 3, przed wystawieniem recepty, są obowiązane do dokonywania za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Leki przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1.”;

2) po art. 44a dodaje się art. 44b w brzmieniu:

„Art. 44b. 1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy w okresie ciąży przez osoby wskazane w art. 43b ust. 3 ustawy o świadczeniach, osoba wydająca leki, oprócz obowiązków wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, objętego wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców w okresie ciąży oraz ma obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać ten lek.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni wpis w recepcie – w przypadku recepty w postaci elektronicznej, lub adnotację na druku recepty – w przypadku recepty w postaci papierowej, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

3. Przepisy art. 44 ust. 1–2d stosuje się odpowiednio.”;
3) w art. 45a:
a) w pkt 4 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem „C”, a w przypadku braku uprawnienia dodatkowego symbol „X”

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 i 567) w art. 15a
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept osobom, o których mowa w art. 43–46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o refundacji, z wyjątkiem uprawnienia do wystawiania recept przez:
1) położną – świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) pielęgniarkę – świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.”.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Projekt z 18 sierpnia br. https://legislacja.gov.pl/projekt/12336150/katalog/12701392#12701392

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1432): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1432

Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) symbol instytucji właściwej dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wraz z numerem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz datą jej ważności, jeżeli dotyczy;”;
2) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodów uprawnienia dodatkowego pacjenta określonych w lp. 7 lub 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 14, przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu;”;
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 8 w brzmieniu:
8 C Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept jest ściśle powiązany z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 945), która przewiduje rozwiązania prawne pozwalające na zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków. Projekt zakłada dodanie do katalogu oznaczeń uprawnień dodatkowych zamieszczanych na recepcie oznaczenia „C”, które będzie umieszczane w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia praktycznej realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Rozwiązanie takie jest niezbędne przez wzgląd na konieczność umożliwienia weryfikacji przedmiotowego uprawnienia podczas realizacji recepty.

Dodatkowo proponuje się dokonanie zmiany w § 7 ust. 6 nowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez nadanie zmienionego brzmienia pkt 1 w taki sposób, aby przepis ten nie wskazywał już identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jako wymaganego elementu Dokumentu Realizacji Recepty. Obowiązek wpisywania tego identyfikatora na receptę, który miał podstawę w art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września – Prawo farmaceutyczne (Dz. U . z 2020 r. poz. 944) został zniesiony z dniem 1 lipca 2020 r. na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590). Proponowana zmiana jest zatem zmianą wynikową i ma na celu zachowanie zgodności nowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z ustawą, na podstawie której jest ono wydawane.

4. Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.8)

W związku z wejściem w życie od 1 września br. ww. zmian MZ opublikowało nowe wzory komunikatów elektronicznych – wersja 2.8 https://www.gov.pl/web/zdrowie/wzory-komunikatow-elektronicznych-wymiany-danych-pomiedzy-aptekami-a-narodowym-funduszem-zdrowia-wersja-31, które są podstawą do zmiany schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego przez NFZ w procesie importu z aptek komunikatu XML w wersji LEK 2.8. Obecna zmiana dotyczy dodania art. 43b do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nowy schemat obowiązuje od 17 okresu rozliczeniowego tj. od sprawozdawczości za pierwszą połowę września 2020 r.

5. W celu dostosowania systemów komputerowych aptek do ww. zmian należy dokonać przed 1 września br. ich aktualizacji oraz zapoznać się z dokumentacją opisującą wprowadzane zmiany. Na przykład w systemie KS-AOW w oknie KS-Managera w zakładce O Systemie jest dostępna instrukcja: ZMIANY W SYSTEMIE KS-AOW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ RECEPT NA UPRAWNIENIE „C” – CIĄŻA.

KSAOW Uprawnienie "C"

 

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
25
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry