2020-07-09
Zmiana zarządzenia NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

6 lipca br. opublikowano na stronie NFZ Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002020dsoz,7203.html

Zgodnie z uzasadnieniem "(...) zmiana umożliwia świadczeniodawcy rozliczanie zrealizowanych świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne z oddziałem Funduszu, z którym zawarł umowę. Ten sposób rozliczania świadczeń dotyczy świadczeń zrealizowanych od 1 lipca 2020 r. (...)".

Treść rozporządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne:
a) zrealizowanych po 30 czerwca 2020 r. wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz.1555),
b) wystawionych od 1 lipca 2020 r. według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 28).”;
2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku świadczeń zrealizowanych na podstawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do oddziału Funduszu, który potwierdził zlecenie, wymienionego w części IV zlecenia „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”.
3b. W przypadku świadczeń zrealizowanych od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do oddziału Funduszu wymienionego w części II zlecenia „Weryfikacja zlecenia”- II.A „Wynik weryfikacji” – II.A.2 „Kod oddziału wojewódzkiego NFZ.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adam Niedzielski

Z poważaniem
Lech Wróblewski

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
12
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry