2020-05-11
Tarcza antykryzysowa – podsumowanie

Przedstawiamy kolejne opracowanie dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców (tarcza antykryzysowa) przygotowane przez mgr Ewę Kłodę – doradcę podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

I. Pomoc realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wsparcie na ochronę miejsc pracy przez okres 3 miesięcy dla przedsiębiorców zmuszonych do obniżenia czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu. Kwota dofinansowania obejmuje 40% wynagrodzenia pracownika brutto wraz ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę, nie więcej niż 2.452,27 zł na pracownika.

Wniosek można pobrać na stronie:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu

Do wniosku, który można złożyć papierowo lub elektronicznie należy dołączyć porozumienie z przedstawicielem pracowników dotyczące obniżenia czasu pracy o 20% dotychczasowego wymiaru.

Udzielenie wsparcia wymaga wykazania spadku obrotów nie mniej niż 15% obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wykazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego lub spadku obrotów nie mniej niż 25% obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca przypadającego po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów miesiąca poprzedniego.

II. Pomoc realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczki udziela starosta (starosta powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dyrektor urzędu pracy z upoważnienia). Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000,00 zł, oprocentowanie stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli NBP. Pożyczka przewidziana jest na okres 12 miesięcy, okres ten może być wydłużony.

Pożyczka może być umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca złoży wniosek o umorzenie pożyczki do 14 dni po upływie 3 miesięcy od jej uzyskania.

Wniosek można pobrać na stronie:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Do wniosku składanego w formie papierowej należy dołączyć umowę pożyczki (też znajduje się na w/w stronie), w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej umowę pożyczki składamy jako załącznik.

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów liczonego jako stosunek 2 kolejnych miesięcy w roku bieżącym w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy roku ubiegłego, wybranych z okresu od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Dofinansowanie wynosi:
- spadek obrotów co najmniej 30% - 50% wynagrodzenia brutto powiększonego o należne składki, nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
- spadek obrotów co najmniej 50% - 70% j.w.
- spadek obrotów co najmniej 80% - 90% j.w.

Wsparcie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku skorzystania z umorzenia składek ZUS w całości lub części nie otrzymujemy dofinansowania w części przypadającej na umorzone składki.

Wniosek można pobrać na stronie:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKWP#/inneSprawy/wyborUrzedu

Jak wszystkie pozostałe wnioski może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

III. Pomoc realizowana przez ZUS

Płatnik składek może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r.

W przypadku zatrudniania do 9 osób objętych ubezpieczeniem możemy złożyć wniosek o zwolnienie ze składek w wysokości 100% należnych składek, w przypadku zatrudniania w granicach od 10 do 49 pracowników objętych ubezpieczeniem można uzyskać zwolnienie w wysokości 50% należnych składek.

Wniosek RDZ pobieramy na stronie:
https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

Wniosek można złożyć do 30 czerwca, ale nie należy opłacać składek, począwszy od 15 kwietnia (pisaliśmy o tym w komunikacie 9.04.2020 r.), bowiem wniosek dotyczy tylko nieopłaconych składek.

Wyjątkiem są płatnicy zatrudniający powyżej 10 pracowników, dla których przepis ukazał się 16 kwietnia b.r. i część płatników zapłaciła już należne na dzień 15 kwietnia składki za marzec 2020 r. Dla tych przedsiębiorców dopuszczono możliwość złożenia wniosku RZS-P o zwrot zapłaconych składek, do pobrania na stronie:

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RZS-P_do+zapisu/8775eba3-13e4-a692-f32a-f1e10994c502

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest terminowe składanie deklaracji miesięcznych DRA z załącznikami, na podstawie których ZUS co miesiąc wydaje decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty. Wniosek składamy jeden za wszystkie trzy miesiące, można złożyć tylko za kwiecień i maj, jeżeli zatrudniamy do 9 pracowników i opłaciliśmy składki za marzec.

IV. Tarcza finansowa

Program tarcza finansowa jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.

Pomoc obejmuje mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów i zatrudniają pracowników.
I tak dla mikroprzedsiębiorców zwanych w ustawie mikrofirmami :
- spadek o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. – kwota subwencji 12.000,00 zł na jednego zatrudnionego
- spadek obrotów o co najmniej 50% j.w. – kwota subwencji 24.000,00 zł na jednego zatrudnionego
- spadek obrotów o co najmniej 75% j.w. – kwota subwencji 36.000,00 zł na jednego zatrudnionego

W przypadku mikrofirm aż 75% subwencji może być bezzwrotne. Wg zasad: 25% może nie podlegać zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności przez kolejne 12 miesięcy, a kolejne 50% będzie bezzwrotne, jeżeli utrzymamy poziom zatrudnienia pracowników.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców kwoty przyznawanych subwencji zależą od kwoty rocznego obrotu (4,6 lub 8% obrotu z 2019 r. w zależności od spadku obrotów).

Opisane powyżej formy pomocy skierowanej dla przedsiębiorców w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem dotyczą pomocy finansowej.

Jest też szereg uproszczeń związanych z terminami obowiązków podatkowych, przepisów zasiłkowych dotyczących pracowników i opiekunów dzieci do lat 8, przepisów KP dotyczących pracy zdalnej, terminów i formy szkoleń wstępnych i okresowych.

Wszystkie te zmiany są opisane na stronach Ministerstwa Finansów, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy.

mgr Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry