2020-01-02
Ubezpieczenie OC dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci Ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej na kolejny 2020 r.

Szczegóły ubezpieczenia zostały przedstawione w nagraniu video: https://youtu.be/lGVqF2XR8CA

Ubezpieczenie jest opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.
Ubezpieczeniem OC nie są objęci emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, którzy złożyli stosowne oświadczenie do Śląskiej Izby Aptekarskiej (zgodnie z informacją na stronie http://katowice.oia.pl/aktualnosci/skladki_w_slaskiej_izbie_aptekarskiej_od_20140401).

Numer umowy (polisy): 436000206027

W załączeniu certyfikat 436000206027 dotyczący zawartej Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej. Niniejszy dokument jest potwierdzeniem objęcia ochrony ubezpieczeniowej i stanowi między innymi podstawę do zgłaszania ewentualnych roszczeń skierowanych do Farmaceuty.

Przypominamy, że ubezpieczenie obejmuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty i pokryje szkody osobowe i rzeczowe związane z:
- wydaniem leku,
- przygotowaniem leku recepturowego,
- opieką farmaceutyczną (w rozumieniu art. 2a ust 1 pkt 7 Ustawy o izbach aptekarskich).

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za pisemną zgodą Ubezpieczyciela,
- niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
- koszty obrony Ubezpieczonego, o ile zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 100 000 PLN

Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia: 3 000 000 PLN

Ubezpieczenie nie posiada żadnych franszyz oraz udziału własnego w szkodzie, co oznacza pełną odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wyznaczonego limitu na jedno zdarzenie.

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela - ERGO HESTIĘ.

ZGŁASZANIE SZKÓD - możliwości są następujące:
- Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;
- pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;
- pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;
- pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

Nasza rekomendacja:

W razie potrzeby skorzystania z porady lub pomocy związanej z zaistniałym zdarzeniem rekomendujemy bezpośredni kontakt z Brokerem.

Jolanta Sienkiewicz
broker ubezpieczeniowy
nr zezw. 2266/16

ADVISER BROKERS Sp. z o.o.
ul. Bielska 15 A
43-190 Mikołów
kom. +48 505 796 775, +48 512 123 471
e-mail: j.sienkiewicz@adviserbrokers.pl

 

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-06-02 00:00:00
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
04
12.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry