Apothecarius ebook Więcej
2019-11-19Mikołaj Konstanty
I Posiedzenie Rady SIA VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad I posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 19 listopada 2019 r.

Katowice, dnia 19 listopada 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

2. Przyjęcie protokołu z 45 posiedzenia Rady SIA VII kadencji w dniu 05.11.2019 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyboru Prezydium Rady SIA
- upoważnienia Prezydium Rady do działania w imieniu Rady SIA
- wyboru Zastępców Prezesa Rady SIA oraz Skarbnika i Sekretarzy Rady SIA
- wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym SIA
- udzielenia pełnomocnictwa ogólnego
- udzielenia pełnomocnictwa do działania w poszczególnych sprawach
- wskazania osoby reprezentującej Radę SIA wobec osób trzecich oraz udzielenia stałego upoważnienia dla Prezesa Rady SIA
- udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego Krystiana Szulca
- ustalenia zasad zatrudniania i wynagradzania Prezesa Rady SIA w Katowicach
- wynagrodzenia funkcyjnych Członków Rady SIA
- wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach Rady SIA, Prezydium Rady SIA, OSA oraz OROZ
- wypłaty diety z tytułu podróży służbowej dla członka Rady SIA lub pracownika SIA
- upoważnienia członków Izby do zawarcia umowy z Departamentem Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia na przekazanie dotacji ze środków publicznych i sposobu jej rozliczenia.
- ustalenia składu Kolegium Redakcyjnego biuletynu Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne, strony internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej pod adresem www.katowice.oia.pl oraz powołania Rady Programowo-Konsultacyjnej biuletynu Apothecarius-Śląskie Forum Farmaceutyczne
- powołania komisji problemowych działających w SIA wraz z przewodniczącymi komisji
- wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach komisji

4. Opiniowanie:

4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Siemianowice Śląskie, Katowice, Częstochowa, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Krupski Młyn, Czeladź, Sosnowiec ...

4b. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... Jaworzno

4c. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

4d. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie.

4e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Chorzów.

4f. Wniosków mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów:

...

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Przyjęcie terminów kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA:

03.12 – R
17.12 – P
07.01 – R
21.01 – P
04.02 – R
18.02 – P
10.03 – R
24.03 – P

5b. Wniosek mgr farm. ... o wydanie duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu w związku z zagubieniem.

5c. Prośba Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec o objęcie patronatu honorowego nad Ogólnopolską Akcją Edukacyjną „Skonsultuj z Farmaceutą”.

5d. Oferta umowy OC dla farmaceutów.

5e. Posiedzenie Rady NFZ – Katowice 26.11.2019 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-11-19
Autor: Mikołaj Konstanty
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet