Apothecarius ebook Więcej
2018-12-31Piotr Brukiewicz
Najważniejsze zmiany w aptekach od 2019 r.

W ostatnim dniu 2018 r., przed złożeniem Państwu życzeń noworocznych, chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zmiany jakie czekają nas w aptekach od 1 stycznia 2019 r.

Wchodzi w życie e-recepta i DRR.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i zmianami legislacyjnymi (liczne nowelizacje Pf, nowe rozporządzenie w sprawie recept i inne akty prawne*) od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie e-recepta i apteki zobowiązane będą do jej realizacji. Warunkiem podstawowym jaki musi spełniać apteka lub punkt apteczny to podłączenie się do Systemu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), pobranie certyfikatów i zainstalowanie ich w systemach aptecznych, które muszą spełniać nowe wymagania i być przystosowane do nowych warunków realizacji recept. W chwili obecnej prawie wszystkie apteki w województwie śląskim zarejestrowały się do Systemu P1.

Przypominamy, że na stronie izby wydzieliliśmy specjalny serwis poświęcony tym zagadnieniom https://katowice.oia.pl/news/category/cat/241

Niestety na razie w przypadku braku dostępu do P1 (tzw. off-line) kupony informacyjne e-recepty nie będą zawierały kodu QR umożliwiającego realizację e-recepty w trybie awaryjnym.

W formie elektronicznej nie będą wystawiane:

- Recepty pro auctore i pro familiae (do 2025),
- Recepty transgraniczne,
- Recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,
- Recepty wystawiane przez lekarzy i pielęgniarki z UE czasowo wykonujący zawód na terenie RP oraz recepty na produkty sprowadzane w ramach importu docelowego (art. 95b p.2 Pf).

Nadal w 2019 r. najczęściej używana będzie recepta papierowa (obowiązek wystawiania e-recepty wchodzi od 1 stycznia 2020 r.). W jej realizacji także nastąpią duże zmiany dotyczące taksacji związane z obowiązkiem generowania Dokumentu Realizacji Recepty. Z wyjątkiem recept weterynaryjnych, zapotrzebowań, recept transgranicznych i dla osób o nieustalonej tożsamości (§ 7.4a rozp. ws. recept) zarówno dla recept papierowych jak i recept elektronicznych apteka musi wytworzyć elektroniczny dokument taksacji (DRR) i wysłać go niezwłocznie do SIM (P1).

Obowiązek wysyłania DRR dotyczy wszystkich recept zarówno refundowanych jak i pełnopłatnych oraz odpisów recept. Pociąga to za sobą obowiązek uzupełniania niezbędnych danych także na receptach pełnopłatnych – szczególnie dotyczy to numeru PESEL. Zgodnie z komunikatem MZ w tej sprawie apteka może uzupełnić numer PESEL nawet w przypadku jego braku na recepcie https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr. Pojawienie się DRR zmienia bardzo istotnie także proces kontroli recept.

Nowe wymagania dotyczące wystawiania i realizacji recept spowodowały bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu programów aptecznych. One z kolei spowodowały zmianę zasad i techniki realizacji recept, które uległy dodatkowym komplikacjom. Na pewno niezbędne jest zaznajomienie się z instrukcjami przygotowanymi przez producentów oprogramowania oraz innymi materiałami szkoleniowymi. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie kolejnych szkoleń warsztatowych z e-recepty ale poświęconym już zagadnieniom ich realizacji.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich wydruk taksacji jest wymagany tylko w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej – dotyczy to tylko sytuacji awaryjnych. Wydruk taksacji powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na DRR przewidziane w rozporządzeniu w sprawie recept.

Należy zauważyć także, że w przeciwieństwie do znanego od wielu lat sposobu opisania zasad wystawiania i realizacji recept praktycznie w jednym rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, obecnie przepisy opisujące realizację recept i zapotrzebowań znajdują się obecnie w Ustawie Prawo Farmaceutyczne (art. 95b – 96c), w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (DU 2018 poz. 745), znowelizowanego 11 września 2018 r. (DU 2018 poz. 1773)* oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. (DU 2018 poz. 2008) w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych **.

Przypominamy, że w związku z tym m.in.:
- został ujednolicony sposób wystawiania recept i nie można już wystawiać recepty na środki antykoncepcyjne na 180 dni (tylko na 120 dni),
- recepty w postaci papierowej wystawione po dniu wejścia w życie rozporządzenia (w sprawie recept) do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych, czyli kończy się okres przejściowy (*)
- od 1 stycznia 2019 r. DRR musi zawierać wszystkie dane wymienione w rozporządzeniu (*),
- apteki muszą dostosować sposób prowadzenia ewidencji recept farmaceutycznych do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. (**)

Na pewno pierwsze dni nowego roku podobnie jak w styczniu 2012 r. kiedy weszła w życie ustawa refundacyjna będą trudne i należy spodziewać, że pojawią się niespodziewane problemy oraz pytania. Dlatego prosimy o zgłaszanie ich do izby najlepiej w formie elektronicznej: katowice@oia.pl. Postaramy się je w kolejnych artykułach i opracowaniach jak najszybciej wyjaśniać.

Koleżanki i Koledzy!

W nadchodzącym 2019 roku pomimo wielu wyzwań jakie przed nami stoją życzę Wam wszystkiego najlepszego a przede wszystkim udanej zabawy Sylwestrowej oraz dużo zdrowia i wytrwałości !

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz


Poniżej zestawienie najważniejszych aktów obowiązujących

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

oraz aktów uchylonych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia Z Dnia 24 Lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Recept Lekarskich

https://www.nia.org.pl/2017/08/24/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-24-lipca-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-recept-lekarskich/

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000493


a także pomocne linki – do wykorzystania

Realizacja recepty papierowej - Dokument realizacji recepty - Kamsoft

https://www.youtube.com/watch?v=3RQnUzqE87I

e-Recepta – realizacja Kamsoft

https://www.youtube.com/watch?v=h6SD6mudgc8

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr

https://oia.waw.pl/komunikat-ver-1-4-do-opracowania-zasad-wystawiania-i-realizacji-recept-oraz-opracowanie/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002211 Pf art. 95b -96 b (str. 247 -268)

https://oia.waw.pl/tekst-jednolity-rozporzadzenia-w-sprawie-recept-lekarskich-komentarz/

https://www.nia.org.pl/akty-prawne/

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2429 ustawa o e-skierowaniach ulga

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

O kolejnych zmianach w 2019 r. poinformujemy w następnych komunikatach.

Dokładny termin: 2019-01-31
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet