Apothecarius ebook Więcej
2018-11-17Piotr Brukiewicz
Porządek XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Porządek obrad XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się w 17 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82.

1. Otwarcie obrad, powitanie Delegatów i Gości Zjazdu przez Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dra n. farm. Piotra Brukiewicza.
2. Wręczenie odznaczeń samorządowych.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wyznaczenie przez Prezesa Rady SIA osób do liczenia głosów § 6 p. 1 regulaminu.
5. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 2 Sekretarzy Zjazdu.
6. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu – § 7 p. 1 regulaminu.
7. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał § 7 p. 2 regulaminu.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej § 7 p. 2 regulaminu.
9. Wybór Komisji Regulaminowej § 7 p. 2 regulaminu.
10. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał § 7 p. 2 regulaminu.
11. Wybór Komisji Wyborczej § 7 p. 2 regulaminu.
12. Sprawozdanie Rady SIA z prac Rady SIA w 2017/2018 r. - przedstawia dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, dyskusja.
13. Sprawozdanie Skarbnika i Głównej Księgowej oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SIA w Katowicach dotyczące realizacji budżetu Izby w 2017/2018 r., dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA w Katowicach.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za 2017/2018 r. (absolutorium).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
17. Wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach, dyskusja.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach.
19. Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach, dyskusja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach.
21. Sprawozdania komisji, dyskusja.
22. Podjęcie uchwały o przyjęciu zasad gospodarki finansowej Izby (art. 27 ustawy o izbach aptekarskich, Dz.U. z 2016 r. poz. 1496).
23. Podjęcie uchwały o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.
24. Zapoznanie Delegatów z projektem preliminarza budżetowego Izby na rok 2018/2019 (wystąpienie Głównej Księgowej), dyskusja. Uchwalenie budżetu Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach na rok 2018/2019.
25. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wniosków zgłoszonych przez Delegatów. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami Delegatów (proszę o wcześniejsze przemyślenie i pisemne przygotowanie wniosków).
26. Podjęcie uchwał w sprawach objętych wnioskami Delegatów.
27. Inne wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

Miejsce wydarzenia: Hotel Szafran w Czeladzi
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet