Apothecarius ebook Więcej
2018-10-26Piotr Brukiewicz
Omówienie projektu dodatkowego dnia wolnego 12.11.2018 r. a praca aptek ogólnodostępnych

W związku z ukazaniem się projektu ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2931_u/$file/2931_u.pdf) przedstawiamy poniżej:

- informację ze strony Ministerstwa Zdrowia dotycząca 12 listopada 2018 r.
- informację prawną radcy prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej – mec.  Krystiana Szulca
- informację doradcy prawno-podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej - mgr Ewy Kłody.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno – epidemiologicznych.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

***

Informacja prawna radcy prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej - mec. Krystiana Szulca

Uwaga - na dzień dzisiejszy rozpatrujemy projekt ustawy, gdyż nie wiemy jaka będzie jej treść po publikacji.   

Zwracamy uwagę, że aptek dotyczy art. 4 ust. 2 projektu, który wskazuje, że apteka która ma dyżurować zgodnie z uchwałą rady powiatu 12.11.2018 r. (ma zapewnić dostępność w dni wolne od pracy), zapewnia tę dostępność także 12.11.2018 r. w czasie zamknięcia innych aptek.

Powyższe oznacza to, że dla aptek pracujących 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu - nic się nie zmienia.

Apteki wyznaczone uchwałą rady powiatu, jako dyżurujące w dniu 12.11.2018 r. muszą zapewnić dostępność do leków także w czasie zamknięcia innych aptek.

Przykład: apteka ma wyznaczony dyżur od godziny 22.00 w dniu 12.11.2018 r., gdyż do godziny 22.00 pracowały inne. Apteka na terenie powiatu winna sprawdzić, kiedy kończy pracę poprzednia apteka, która dyżurowała 11.11.2018 r. np. do godz. 7.00 w dniu 12.11.2018 r. i wtedy od godziny 7.00 musi zapewnić dostępność produktów leczniczych dla ludności, czyli ma otworzyć się o godzinie 7.00 12.11.2018 r. i pracować do godziny wyznaczonej na dzień 13.11.2018 r. np.: 7.00 rano.

Ostateczne wyjaśnienie zostanie opublikowane po ukazaniu się ustawy w Dzienniku Ustaw.

*****

Informacja doradcy podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej - mgr Ewy Kłody

Z projektu ustawy wynika, że w tym dniu nie obowiązuje ustawa ograniczająca handel w niedzielę i święta, co oznacza, że każda apteka może być czynna i mogą wykonywać pracę osoby zatrudnione w stosunku pracy.

Ponieważ mamy wówczas pracę w dniu określonym jako święto, zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca za 12.11.2018 r. jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym. W przypadku nie udzielenia dnia wolnego, pracownikowi należy się:
- normalne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy,
- dodatek do wynagrodzenia na podstawie art. 15111 §2 za każdą godzinę w wysokości 100%
w związku z art. 1511 §1 pkt 1 k.p.
- za przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy dodatek do wynagrodzenia na podstawie art. 1511 § 1 pkt 2 k. p. w wysokości 100%.

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet