Apothecarius ebook Więcej
2018-08-17Piotr Brukiewicz
Informacja w sprawie tytułu zawodowego na recepcie

W związku z wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisu art. 96a ust. 1 p. 3 lit. b ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie umieszczania na recepcie tytułów zawodowych osób wystawiających receptę, przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie skierowane do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie http://izbalekarska.pl/wazne-pismo-z-mz-w-sprawie-recept/#more-24192

Nie ulega wątpliwości, że powołany przepis jest wieloznaczny. Został  jednak w ustawie umieszczony i jak wynika ze stanowiska Ministra Zdrowia, ma być stosowany w praktyce.

W związku z takim stanowiskiem Ministra Zdrowia mamy dwie sytuacje.

1. W przypadku refundowanych recept elektronicznych tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę musi być zawarty na recepcie, aby podlegała ona refundacji. Sytuacja dotyczy obecnie tylko miejsc, w których odbywa się pilotaż e-recepty.

2. W przypadku refundowanej recepty papierowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 13.04.2018 (Dz. U. 2018 poz. 745) (dalej rozporządzenia) działając w interesie pacjenta, należy zgodnie z uprawnieniami osoby realizującej receptę wynikającymi z par. 10 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia wpisać znany lub ustalony przez osobę realizującą receptę tytuł zawodowy osoby wystawiającej na rewersie recepty - § 10. 2.2 „Recepta w postaci papierowej, na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne poniższe dane, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:

2) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;”

Mając na względzie praktyki kontrolne NFZ, z ostrożności zalecam sporządzenie krótkiej informacji o sposobie ustalenia tytułu zawodowego i dopięcie do recepty. W razie kontroli będzie wiadomo, jak tytuł został ustalony.

Informujemy, że numer PWZ:

- lekarza składa się z 7 cyfr (https://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/zasady-weryfikowania-nr-prawa-wykonywania-zawodu), a weryfikacja PWZ Lekarza jest możliwa na http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

- felczera składa sie z 7 cyfr i bliższe informacje dostępne są pod adresem https://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-felczerow, niestety nie posiadamy informacji o możliwości weryfikacji on-line podobnie jak w przypadku lekarzy. Z uzyskanych informacji wynika, że na pieczęciach felczerów znajdują się tytuły zawodowe.

- pielęgniarki składa się z 7 cyfr i zakończony jest literą P.

- położnej składa się z 7 cyfr i zakończony jest literą A.

W komunikacie MZ dot. rozporządzenia w sprawie recept https://katowice.oia.pl/news/show/id/7498 napisano:

"... na stronie MZ o godzinie 20.34 ukazał się Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept https://www.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-recept, z którego wynika, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.

Zwracam uwagę, że sam Komunikat Ministra Zdrowia z 18.04.2018 r., w którym mówi się o stosowaniu zasad realizacji recept papierowych obowiązujących przed wydaniem rozporządzenia do 31.12.2018 r., może nie być uznany przez kontrolę NFZ za podstawę do realizacji recepty, z pominięciem wymagań wynikających z nowego rozporządzenia z 18.04.2018 r.

Sposób postępowania polegający na wpisywaniu tytułu zawodowego na rewersie recepty daje większą pewność, że recepta zostanie uznana za zrealizowaną prawidłowo.

Analogiczny zapis jest obecnie procedowany w nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept:
§1 8) w §18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach”;

Obecnie w obiegu znajdują się różne wzory recept. Jeden z nich w polu osoby uprawnionej posiada nadruk „data i podpis lekarza” lub „data i podpis pielęgniarki/położnej”. Drugi wzór posiada nadruk „data i podpis osoby uprawnionej”. Wynika z tego, że w pierwszym przypadku tytuł zawodowy jest określony poprzez nadruk, a w drugim należy postępować zgodnie z § 10. 2.2.

Uzyskaliśmy informację, że MZ planuje wydać w najbliższym czasie komunikat wyjaśniający powyższe wątpliwości.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet