Apothecarius ebook Więcej
2018-06-01Ewa Kłoda
Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o VAT regulujące sposób zapłaty za fakturę VAT zwany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

1. Rachunek VAT.
Bank prowadzący konto firmowe przedsiębiorcy, spółki osobowej lub osoby prawnej jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Bankowe do założenia do dnia 1 lipca do każdego konta bankowego prowadzonego w walucie polskiej dodatkowego konta tzw. rachunku VAT.
Otwarcie tego konta nie wymaga dodatkowej umowy i jest wolne od opłat i prowizji bankowych.
Bank poinformuje posiadacza rachunku bankowego o numerze nowego konta.

2. Podzielona płatność.
Mechanizm podzielonej płatności polega rozdzieleniu zapłaty za fakturę VAT dostawcy na dwa konta: całość lub część kwoty netto na konto rozliczeniowe, całość lub część kwoty VAT na rachunek VAT.
W praktyce wykonywać będziemy jeden przelew, ale będą na nim wskazane dwie kwoty j.w.
Bank odbiorcy będzie dokonywał przekazania na właściwe konta odbiorcy, netto na rachunek rozliczeniowy i VAT na rachunek VAT.
Mechanizm jest dobrowolny i dotyczy tylko transakcji dokonywanych z podatnikiem VAT.

3. Korzystanie ze środków zgromadzonych na naszym rachunku VAT.
Środki zgromadzone na rachunku VAT, będące rezultatem zapłat za nasze faktury z zastosowaniem podzielonej płatności należą do nas, ale dysponowanie nimi jest ograniczone do: płatności podatku VAT naszym dostawcom oraz zapłaty podatku VAT do US.
Przepisy przewidują w pewnych okolicznościach możliwość zwrócenia się z uzasadnionym wnioskiem do Naczelnika US o dokonanie przelewu z rachunku VAT na konto rozliczeniowe .

Podsumowanie:
- po informacji otrzymanej z banku o nowym numerze konta należy je zgłosić do CEIDG lub w przypadku podatników rejestrowanych w KRS do US na druku NIP 8.
Wprawdzie urzędnicy MF kilkakrotnie w wywiadach informowali o braku obowiązku zgłaszania rachunku VAT do US lub CEIDG, ale w ślad za tym nie ma zmian w innych przepisach, więc moim zdaniem należy to zrobić z tzw. ostrożności podatkowej.

- W przypadku aptek niewielu odbiorców może stosować mechanizm podzielonej płatności.
Pacjenci nie są przedsiębiorcami, płacą gotówką – nie ma możliwości m.p.p.
NFZ nie otrzymuje od nas faktur VAT – nie ma możliwości stosowania m.p.p.

Pozostają firmy, którym sprzedajemy leki lub dla których świadczymy usługi. Jeżeli ci odbiorcy zastosują m.p.p. i na naszym rachunku VAT pojawią się środki, możemy zapłacić z tego rachunku VAT do hurtowni lub zapłacić VAT do US zgodnie z deklaracją. Jeżeli kwota VAT na rachunku VAT będzie mniejsza od zobowiązania do US , resztę dopłacamy z konta podstawowego. Najprawdopodobniej w sytuacji, gdy wydamy dyspozycję do zapłaty VAT-u z rachunku VAT w kwocie większej niż posiadane środki bank automatycznie dopłaci z konta podstawowego.

Praktyczne mechanizmy poznamy w pierwszych miesiącach działania m.p.p., ale w aptekach z uwagi na charakter odbiorców (osoby fizyczne, NFZ) mechanizm podzielonej płatności będzie występował w minimalnym zakresie.

Najistotniejszym jest fakt, że stosowanie m.p.p. jest dobrowolne i w zasadzie skorzystamy z niego dopiero wówczas, gdy na naszym rachunku VAT pojawią się środki płatnicze.

Podstawa prawna:
- Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/62/1
- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1876/1

Ewa Kłoda
doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Dokładny termin: 2018-05-01
Autor: Ewa Kłoda
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet