2018-03-09
Rozporządzenie MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów (Dz.U.2018.499)

8 marca 2018 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U.2018.499): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 23 marca 2018 r.

Wśród niektórych zmian, które pojawiły się w rozporządzeniu jest:

- rozszerzenie możliwości kształcenia poprzez:

㤠3 ust. 1 p 13
podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów”;
(1 punkt edukacyjny za każdy tydzień stażu lub praktyki, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym)

㤠3 ust. 1 p 14
indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)”; (5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym)

- wyrównanie ilości punktów za uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych. Za ww. będzie można uzyskać 50 punktów.

- doprecyzowanie terminu składania wniosku o przedłużenie okresu edukacyjnego
㤠6 ust. 1 p 7
(...) Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.

- zmiana wzoru karty ciągłego szkolenia (załącznik nr 2 do rozporządzenia),

- konieczność uzyskania punktów w trakcie danego okresu edukacyjnego, gdyż:
㤠6 ust. 1 p 10
10. Brak uzyskania w zakończonym okresie edukacyjnym wymaganej liczby punktów, o których mowa w § 4, skutkuje wpisem w karcie ciągłego szkolenia o niezaliczeniu ciągłego szkolenia".

Proszę jednak mieć na względzie, że nowe rozporządzenie dotyczy farmaceutów pracujących w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, którzy rozpoczynają pierwszy lub kolejny okres edukacyjny od 1.01.2019 r., zaś:

"§ 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego".

Pozostałe informacje dot. rozporządzenia zostaną opisane w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
11
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry