2012-09-05
Terminy dotyczące zawodu technika farmaceutycznego
Kiedy należy rozpocząć praktykę, ile ona może trwać, czy technik farmaceutyczny można utracić prawo do wykonywania zawodu w przypadku przerwy w jego wykonywaniu?

Obowiązujące przepisy prawne w przypadku technika farmaceutycznego nie regulują wielu ważnych kwestii, takich jak :

1 - terminu rozpoczęcia praktyki po zdaniu egzaminu na technika farmaceutycznego, dlatego nie ma znaczenia w jakim odstępie czasu po zdaniu egzaminu technik rozpocznie 2-lenią praktykę;

2 – co prawda ustawa i rozporządzenie precyzują, że praktyka ma trwać 2 lata na pełnym etacie, jednak wymienia możliwości jej przedłużenia i tu na uwagę zasługuje:

2a – możliwość przedłużenia praktyki o dowolnie długi czas pracy na etacie częściowym, tak by w sumie przepracować tyle godzin ile wynosi praca przez 2 lata na pełnym etacie, np. pracując na 1/2 etatu, praktyka trwałaby 4 lata, zaś na 1/4 etatu 8 lat, itd.

2b – możliwość przedłużenia praktyki o 3 miesięczny bezpłatny urlop, co by sugerowało, że praktyki nie można dowolnie przerywać bez powodu;

2c – NIESTETY ! ustawodawca w ogóle nie przewidział dzisiejszych problemów z zatrudnieniem i jako jedyną formę praktyki wprowadził konieczność zatrudnienia na umowie o pracę (nawet nie uwzględnił możliwości czasowego zlecenia, a szkoda, że nie ma możliwości wolontariatu, choć dopuszczono możliwość skierowania z urzędu pracy, to szansa na takie skierowanie też już jest prawie niemożliwe), co powoduje, że większość techników w ogóle nie jest w stanie uzyskać uprawnień do wykonywania swojego zawodu, czyli zaświadczenia o odbyciu praktyki !

2d – z wyliczenia w rozporządzeniu możliwości przedłużenia praktyki, można by wnioskować, że praktykę poza wymienionymi wyjątkami należy odbyć w sposób ciągły, co jest wielkim problemem dla praktykantów, którzy dziś prawie nie są w stanie znaleźć stałego zatrudnienia i zatrudniają się czasowo gdzie i jak się uda.

Uważam jednak, że dzisiejszą możliwość zatrudnienia się w aptece należy porównać z możliwością przedłużenia praktyki jak w przypadku pracy na część etatu i odbywać ją tak długo, nawet z przerwami w zatrudnieniu, czy na części etatu, aż nazbiera się w sumie tyle godzin ile praca na pełnym etacie przez 2 lata.

3 – przerwy w wykonywaniu zawodu, co daje technikowi możliwość przerwania pracy w zawodzie na dowolny okres czasu bez żadnych konsekwencji i bezproblemowy powrót do pracy na stanowisku technika.


Proszę pamiętać, że decyzję o zaliczeniu praktyki i wydaniu odpowiedniego zaświadczenia podejmuje kierownik apteki w której kończy się praktykę, więc to jemu należy przedstawić wszystkie dokumenty dowodzące o odbyciu odpowiednio długiej praktyki.

Przepisy regulujące:

I – Ustawa Prawo farmaceutyczne:

Art. 91. 1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P

- określone w odrębnych przepisach.

2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 6.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego, uwzględniając w szczególności zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i 2, obowiązki opiekuna praktyki, zakres czynności, które mogą być wykonywane samodzielnie przez praktykanta, formę i sposób prowadzenia dziennika praktyki aptecznej.


II - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego – w załączeniu.


2012-09-05
Wiceprezes Rady SIA
dr farm. Stanisław Piechula
Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
21
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry