Apothecarius ebook Więcej
2015-12-31Piotr Brukiewicz
Najważniejsze zmiany w aptekach od 1 stycznia 2016 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie będą obowiązywać od nowego roku.

I.
Od pierwszego stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne odpowiednio przeszkolone zgodnie z Art. 15a i Art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. posiadają możliwość wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazach. Recepta wystawiona przez pielęgniarkę bądź położną posiada unikalny numer recepty zbudowany z ciągu dwudziestu dwóch cyfr, z których:
 
1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty 03 - dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu;

2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) cyfry od piątej do dwudziestej są ustalane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym tworzą one unikalny, w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer tj.

- 1 cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";

- 2 cyfra szósta - przyjmuje wartość "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" lub "9";

gdzie "1" dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego;
"2" - dotyczy pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego;
"3" - dotyczy położnych ubezpieczenia zdrowotnego;
"4" - dotyczy lekarzy indywidualnie pobierających numery recept;
"5" - dotyczy pielęgniarki indywidualnie pobierających numery recept;
"6" - dotyczy położnych indywidualnie pobierających numery recept.

- 3 cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";

- 4 cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";

- 5 cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „5” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne,
b) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja);

5) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II załącznika nr 5 do rozporządzenia.

W związku z tym faktem  planowana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie przekazywania danych z aptek do NFZ. Jego opublikowanie i wejście w życie spowoduje, że raport przekazywany za pierwszą połowę stycznia będzie miał zmieniony format.

Na podstawie zarządzenia Nr 105/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę oraz zarządzenia Nr 107/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę:

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1052015dgl,6456.html

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072015dgl,6458.html

oraz http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm/ZmianyAOW2016 i http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm/Aktualny_stan_2016


II.
Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegają wykazy leków refundowanych.

http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/Obwieszczenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-23-grudnia-2015-r.-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow,-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-stycznia-2016-r
 

III.
Od 1 stycznia 2016 roku ulega zmianie dotychczasowa odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa odpłatność ryczałtowa będzie wynosiła 9.30 zł.

IV.
Apteki, które złożyły w terminie wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 r. i zostały one pozytywnie rozpatrzone przez ŚOW NFZ w Katowicach mogą realizować od 1 stycznia 2016 r. wnioski na wyroby medyczne pomimo, że nie otrzymały do tej pory pliku umx.

V.
Od 1 stycznia 2016 r. nie metkujemy leków, gdyż na mocy rozporządzenia ministra rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 3)
Uwaga ! Zmiana dotyczy tylko leków. Pozostały asortyment  apteki np.  suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze, kosmetyki, itd. nadal nie jest zwolniony z tego wymogu.

VI.
Opłata za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

Źródło:
http://wif.katowice.pl/

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ulegają opłaty za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385):

- wydanie zezwolenia: 9 250,00 zł
- zmiana zezwolenia: 1 850,00 zł

VII.
Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 1850 zł.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7583,placa-minimalna-w-2016-r-wyniesie-1850-zl.html

VIII.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 r.:

Źródło:
http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/734241,Dni-wolne-od-pracy-2016.html

- Nowy Rok (1 stycznia) - piątek
- Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) (6 stycznia) - środa
- Niedziela Wielkanocna (27 marca) - niedziela
- Poniedziałek Wielkanocny (28 marca) - poniedziałek
- Święto Pracy (1 maja) - niedziela
- Święto Konstytucji 3 maja (3 maja) - wtorek
- Zesłanie Ducha Świętego (15 maja) - niedziela
- Boże Ciało (26 maja) - czwartek
- Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) - poniedziałek
- Wszystkich Świętych (1 listopada) - wtorek
- Święto Niepodległości (11 listopada) - piątek
- Boże Narodzenie (25 grudnia) - niedziela
- Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) - poniedziałek


Do siego roku
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet